Tờ trình nâng chuyển ngạch

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trường Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:39' 01-06-2012
Dung lượng: 4.5 KB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS GIỚI PHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-THCSGP Giới Phiên, ngày27tháng 08 năm 2011

TỜ TRÌNH
Về việc nâng, chuyển ngạch viên chứcKính gửi: - UBND thành phố Yên Bái;
- Phòng Nội vụ thành phố Yên Bái.

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;
Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng xét nâng, chuyển ngạch viên chức trường THCS Giới Phiên thành phố Yên Bái,
Trường THCS Giới Phiên đề nghị UBND thành phố, phòng Nội vụ xem xét nâng, chuyển ngạch cho 01 viên chức, cụ thể:
- Ông Phạm Khánh Tùng, chức vụ giáo viên, trình độ Đại học,
Ngạch viên chức hiện tại: Giáo viên Trung học cơ sở;
Mã ngạch: 15a.202 - Bậc: 2 - Hệ số: 2,41.
Đề nghị nâng lên ngạch: Giáo viên Trung học cơ sở chính;
Mã ngạch: 15a.201 - Bậc: 2; - Hệ số: 2,67.
(Có hồ sơ kèm theo).
Trường THCS Giới Phiên trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
Nguyễn Trường Giang